Steinar Taubølls fagsider for jus ved NMBU

 

 

JUS102 Forretningsjus I

(kontrakts- og selskapsrett)

...

Dette er sidene for 2018. Fra våren 2019 blir det ny emneansvarlig, og opplegget vil bli noe endret. Eventuelle spørsmål sendes til:

ingrid.wang.larsen@nmbu.no

...

Emnebeskrivelse

Emneansvarlig 2018: Steinar Taubøll steinar.tauboll@nmbu.no

Gjesteforeleser: Lars Baklund

Eksamen: 14. mai 2018 kl 0900 - 1230

Pensumlitteratur: Norges Lover (2013 eller nyere).  

Langfeldt og Bråthen: Lov og rett for næringslivet (ISBN13: 9788215024271) 21. utgave (2014) eller nyere, kap. 1, 4, 5, 6 og 10 + utdelt materiale på nett.

Læreboken utgis sammen med en egen lovsamling (med samme navn). Man trenger bare læreboken.


Les om tillatte hjelpemidler på eksamen og hva som kan skrives inn i lovsamlingen 

 

Eksamen er overstått. Se oppgaver og mønsterbesvarelse her:

Eksamensoppgavene 2018 Se også mønsterbesvarelse  Kandidat nr. 31 


Undervisningsopplegg 2018 


Forelesningene er på tirsdager fra kl 1415 til 1600 i Urbygningen Festsalen (U215) alle datoene.

06.02.2018 Taubøll
Tema: Oversikt over faget. Introduksjon til avtalerett
Lesestoff og materiale: Les på disposisjonen, og start gjerne lesing av L&B kap 5.

Disposisjon om avtalerett: jus102_avtalerett.pptx

Tekstversjon: jus102_avtalerett.rtf


13.02.2018 Taubøll

(Avlyst pga sykdom - se mer info i Canvas)

Tema: Avtalerett forts.
Lesestoff og materiale: L&B kap 5


20.02.2018 Hagen
Tema: Kjøpsrett.
Lesestoff og materiale: L&B kap 6.

Disposisjon om kjøpsrett: jus102_kjopsrett.pptx

Tekstversjon: jus102_kjopsrett.rtf


27.02.2018 Taubøll
Tema: Kjøpsrett
Lesestoff og materiale: L&B kap 6. (Disposisjon om kjøpsrett fortsetter)


06.03.2018 Taubøll
Tema: Kjøpsrett
Lesestoff og materiale: 

Kjøp L&B kap 6. (Disposisjon om kjøpsrett fortsetter)

Erstatning:L&B kap 10.

Disposisjon om erstatningsrett: jus102_erstatningsrett.pptx

Tekstversjon: jus102_erstatningsrett.rtf


13.03.2018 Hagen

Tema: Repetisjon og oppgaver i avtalerett/kjøpsrett/erstatningsrett.


20.03.2018 Baklund
Tema: Ulike kontraktseksempler og standarder
Lesestoff og materiale: Disposisjonen til forelesning. Se også materiale nederst på siden her.

Disposisjon: JUS102-Standardavtaler.pptx

27.03.2018 Ikke forelesning. Påskeferie.

03.04.2018 Baklund
Tema: AS/ASA: Selskapsrett: AS/ASA: Konsern - Stiftelse - Egenkapital/aksjekapital - Forhøyelse/nedsettelse - Utdelinger - Aksjer/aksjeklasser
Lesestoff og materiale: L&B kap - Kap 4.3.2 - 4.3.5 og kap 4.3.12 og kap 4.3.14

Disposisjon: JUS102-AS-ASA-del1.pptx

Eksempel stiftelse selskap.pdf

10.04.2018 Baklund
Tema: Selskapsrett: AS/ASA: Generalforsamling - Styret - Representasjon - Bedriftsforsamling - Revisjon
Lesestoff og materiale: L&B Kap 4.3.6 - 4.3.8 og kap 4.3.10 og kap 4.3.11

Disposisjon:  JUS102-AS-ASA-del2.pptx


17.04.2018
Baklund
Tema: Selskapsrett: AS/ASA: Oppløsning/avvikling - Ansvar/straff - Akkord/konkurs. Enkeltpersonforetak
Lesestoff og materiale: L&B kap 4.3.15 - 4.3.17 og kap 4.2

Disposisjon: JUS102-AS-ASA-ENK.pptx


24.04.2018
Baklund
Tema: Selskapsrett: ANS/DA. Samvirkeforetak.
Lesestoff og materiale: L&B kap 4.4. Fjørtoft & Gjems-Onstad (lagt på nett) kap 1.2 - 1.5 og kap 2 og kap 3

Disposisjon: JUS102-ANS-DA-Samvirkeforetak.pptx


01.05.2018  Ikke forelesning. Helligdag.


 08.05.2018
Baklund

Tema: Selskapsrett: Oppgaver
Materiale: jus102Praktiskeoppgaveriselskapsrett.doc  og  jus102Teorioppgaveriselskapsrett.docEksamen: 14. mai 2018 kl 0900 - 1230

Tillatte hjelpemidler på eksamen


Studiemateriale


Samlede forelesningsdisposisjoner

jus102_avtalerett.pptx

jus102_kjopsrett.ppt

jus102_erstatningsrett.ppt


JUS102-AS-ASA-del1.pptx

JUS102-AS-ASA-del2.pptx

JUS102-AS-ASA-ENK.pptx

JUS102-ANS-DA-Samvirkeforetak.pptxPensum som ikke står i lærebøkene:

 

http://www.tauboll.no/Kontraktstolkning-Boekapittel22.pdf (18 sider) Utvidelse av L&B kap. 5.6.

http://www.tauboll.no/Metodeiprivatrett-Boekapittel21.pdf (11 sider) Utvidelse av L&B kap 5.2 og 5.7.5.2.

http://www.tauboll.no/Fullmakt-legitimasjonogrett-Hov.pdf (3 sider) Supplement til L&B kap 5.8.5.

http://tauboll.no/Erstatningsretten-Knoph-s-320-337.pdf (18 sider) Utvidelse av L&B kap 10.

http://www.tauboll.no/JUS102 oppgavemetodikk i erstatningsrett.pdf ( 6 sider) Notat om oppgavemetodikk i erstatningsrett

http://www.tauboll.no/Samvirkeforetak-FjortoftogGjemsOnstad.pdf (De relevante sidene i denne kopien oppgis senere. Skatt og avgift faller utenfor pensum) Tillegg til L&B kap 4.4.
 

 


Oppgaver

 

Kontrollspørsmål i kontraktsrett og selskapsrett Repetisjonsspørsmål til kollokvier og egenstudium. Gjennomgås ikke på forelesning.

Praktiske oppgaver i kontraktsrett Noen av disse oppgavene gjennomgås på forelesning.

Teorioppgaver i kontraktsrett Teorioppgaver gjennomgås ikke på forelesning.

Praktiske oppgaver i selskapsrett  (Laget av Lars Baklund)

Teorioppgaver i selskapsrett  (Laget av Lars Baklund)

 

Eksamensoppgaver og mønsterbesvarelser fra år med tilsvarende pensum som fra 2016:

Eksamensoppgavene 2008 Se også mønsterbesvarelser Kandidat nr. 37 og Kandidat nr. 67.

Eksamensoppgavene 2009 Se også mønsterbesvarelser Kandidat nr. 45 og Kandidat nr. 73.

Eksamensoppgavene 2010 Se også mønsterbesvarelser Kandidat nr. 6 og Kandidat nr. 51.

Eksamensoppgavene 2011 Se også mønsterbesvarelser Kandidat nr. 75 og Kandidat nr. 32

Eksamensoppgavene 2016 Se også mønsterbesvarelser Kandidat nr. 2 og Kandidat nr. 54

Eksamensoppgavene 2017 Se også mønsterbesvarelser Kandidat nr. 23 og Kandidat nr. 31 

Eksamensoppgavene 2018 Se også mønsterbesvarelse  Kandidat nr. 31 

Grunnen til at 2012-2015  ikke ligger her er at disse årene hadde litt annet pensum - nå delvis lagt til JUS103.

 


Linker og dokumenter

 

Kontraktseksempler fra Baklunds forelesninger:

Kjopekontrakt landbruk.pdf

Jordleieavtale.pdf

Utbyggingsavtale.pdf

Sameieavtale.pdf

Opsjonsavtale.pdf

Kjopekontrakt naring.pdf

Kjopekontrakt bolig.pdf

Husleieavtale naring.pdf

Husleieavtale bolig.pdf

Forpaktningskontrakt.pdf

Festekontrakt 2.pdf

Festekontrakt 1.pdf

Aksjeeierbok.pdf

Aksjonaravtale.pdf

Sluttseddel.pdf

Due Dilligence.pdf

Avtale salg aksjer.pdf

Avtale salg aksjer eiendomsselskap.pdf

Eksempel stiftelse selskap.pdf

Aksjeloven_merket

Samvirkeloven_merket

Selskapsloven_merket

Annet selskapsrettslig materiale

www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/  Her finner du guider, dokumentmaler, spørsmål med svar, nyheter og nyttigelinker om feks: Etablering og registrering, Selskapsformer, Finansiering, Tillatelser, Andre myndighetskrav.

11 små filmer om aksjeselskaper www.pengerpapapiret.no er en enkel læringspakke om aksjer og næringsliv. Egner seg fint som intro til studiet av selskapsrett.

Brønnøysundregistrene: www.brreg.no
Her kan man for eksempel sjekke ut kontraktspartenere før man inngår kontrakt, foretaksregisteret viser selskapsform, representanter, styre, selskapets ”good standing” – dvs varsel om tvangsoppløsning (for eksempel ikke har levert regnskap i tide) og konkursåpning med mer.

Hovedblankett for registermelding i Brønnøysund.

 

Eksempler fra tidligere forelesninger i selskapsrett - Streken AS:

Stiftelsesdokument   Vedtekter Fortsettelse av oppgave om Streken

 

forbrukerradet.no  Nyttig nettsted for kontraktsrett i det virkelige liv.


Støttelitteratur:

Erik Boe: Grunnleggende juridisk metode
Følgende kapitler er pensum i JUS100 og forutsettes dermed kjent av alle som tar JUS102:
Kap. 1 – 21 og kap. 25 – 27

Roald Martinussen: Kjøpsrett
Denne boka var hovedbok i kjøpsrett på JUS102 fram til 2014. Nyttig som fordypningsbok.

Geir Woxholth: Selskapsrett
Denne boka var hovedbok i selskapsrett på JUS102 fram til 2014. Nyttig som fordypningsbok. De aktuelle kapitlene er Del I, II og V.
 


Lover som brukes på forelesninger:

Kongeriget Norges Grundlov  Avtaleloven   Kjøpsloven   Forbrukerkjøpsloven   Avhendingsloven   Håndverkertjenesteloven   Forvaltningsloven   Aksjeloven  Allmennaksjeloven (ASA-loven)   Selskapsloven   Sameieloven  Inkassoloven  forsinkelsesrenteloven  konkursloven

 


Dommer

Resten av siden nedover finner du linker og sammendrag til relevante dommer

 

Videospiller-dommen (Rt-1998-774) Kjøpsrett. Mangel i forbrukerkjøp. Reklamasjonsfrist.

Forbrukerkjøper fikk medhold i krav om retting av en mangel ved en videospiller, jfr. kjøpsloven §34 (1). IR-mottakeren - en enhet som fanger opp lyssignaler fra fjernkontrollen - sviktet etter tre og et halvt års bruk. - Uttalt at det ikke var grunnlag for i forbrukerkjøp å oppstille en særlig bevisbyrderegel til fordel for forbrukerkjøpere. - Med hensyn til spørsmålet om svikten representerte en mangel, ble lagt til grunn at tilfellet lå utenfor bestemmelsene i kjøpsloven §§17 flg, og at man derfor måtte bygge på et ulovfestet mangelsbegrep. Dette måtte for elektriske komponenter som normalt har lang teknisk levetid, ikke er utsatt for vanlig slitasje og ikke trenger vanlig vedlikehold, bestemmes ut fra en normalforventning hos forbrukerkjøpere. Dommen er avsagt før forbrukerkjøpsloven § 27 ble vedtatt.  Dommen gir gode holdepunkter for hva det vil si at noe er "ment å vare vesentlig lengre" enn to år. Jo mer tingen ligner på en IR-detektor jo sikrere er konklusjonen. Prinsipielt dekker dommen et mye større område enn elektriske komponenter. Det rettslige hovedpoenget finner du på side 6 og 7.

Garasjedommen (Rt-1999-408) Kjøpsrett. Hevning. Reklamasjon. Eiendomsmegleransvar.

En borettslagsleilighet ble solgt med garasje som eieren av leiligheten skulle ha eksklusiv disposisjonsrett over. Det viste seg at det ikke fulgte noen slik garasje med leiligheten, og kjøperen hevet kjøpet. Hevningen ble ansett uberettiget da kontraktsbruddet ikke var vesentlig. Dette må bero på en helhetsvurdering, ikke bare på det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse som garasjemangelen representerte (se særlig side 10 til 12). Kjøperen ble holdt erstatningsansvarlig. - Hevningserklæringen var uansett fremsatt for sent. - Avgjørelsen av hevningsspørsmålet ble truffet på grunnlag av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper og analogi fra kjøpsloven av 1988. Les i hvert fall side 1, 10, 11, 12

Agurkdommen (Rt-2004-675)  Kjøpsrett. Erstatningsrett.

En agurkprodusent ble påført tap ved at splittbambuspinnene som ble brukt som støttepinner ved agurkproduksjonen, smittet agurkene med en plantesykdom. Høyesteretts flertall fant at pinnenes smittebærende egenskaper var å anse som en mangel, jf kjøpsloven §17 annet ledd bokstav a. Agurkprodusenten ble tilkjent erstatning etter selgers kontrollansvar for mangler, jf §40 første og annet ledd, jf §27. Selv om tapet var stort, ble kravet til adekvat årsakssammenheng ansett oppfylt, jf §67 første ledd 2 punktum. Dissens 3-2. Les i hvert fall punkt 1 til 9, og 34 til 77

Agder lagmannsrett - Heving av boligkjøp (LA-2004-100402) Avhendingsloven. Heving. Erstatning.

Krav om heving tatt til følge da fysiske mangler og lovlighetsmangler til sammen utgjorde 30% av kjøpesummen. Påkostninger foretatt av kjøperen i hans eiertid ble erstattet etter alminnelige berikelsesgrunnsetninger. Erstatning for tinglysings- kostnader og flytteutgifter ble tilkjent. Videre ble det gitt erstatning for netto tap av leieinntekter i den tid kjøperen bodde på eiendommen.

Pelsdyrhallene  (Rt-2000-199) Kjøpsrett. Avhending av fast eiendom. Prisavslag.

Utbedringskostnadene for mangel ved kjøp av fast eiendom utgjorde kr. 180.000,-. Uten manglene ble eiendommens verdi anslått til kr. 500.000,-. Manglene ble antatt å redusere markedsverdien med kr. 75.000,-, og prisavslagskravet ble fastsatt til dette beløp. Uttalelser om fortolkningen av avhendingsloven av 3. juli 1992 nr. 93 §4-12 . Dissens 3-2. Dommen angår en regel der avhendingsloven er annerledes enn generell kjøpsrett. Side 5 til 8 i dommen er det sentrale.

Røstad-dommen (Rt-1988-276)  Avtalerett. Krav om oppregulering av festeavgift med hjemmel i avtaleloven §36. Plenumsdom.

Ved kontrakt inngått i 1899 ble 350 dekar av en landbrukseiendom bortfestet til bruk for det militære for en festeavgift på kr. 200,- pr. år. Avtalen kunne ikke sies opp fra grunneierens side, og festeavgiften kunne etter avtalens ordlyd ikke reguleres. I det foreliggende tilfelle hvor fallet i pengeverdien hadde ført til at festeavtalen var blitt klart urimelig for bortfesteren, ble festeavtalen regulert med hjemmel i avtaleloven §36 svarende til fallet i pengeverdien, basert på konsumprisindeksen. Avtalen kunne også suppleres med en bestemmelse om fremtidig regulering av festeavgiften. Dissens 11-6.

Kranvelt-dommen (LA-2006-165281) Kontraktsrett. Erstatning. Uaktsomhet. Standardvilkår.

Etter ulykke med mobilkran under utførelse av løft, oppsto skader og tap både på kranselskapets hånd og oppdragsgivers hånd. Bla tvist mellom disse om hvem som hadde ansvar for grunnens bæreevne under løft, spørsmål om standardvilkår vedtatt av Kranutleiernes Landsforening var endel av avtalen mellom partene osv. Oppdragsgiveren ble frifunnet for kranutleieselskapets erstatningskrav på ca 5.3 mill., og nådde sammen med sitt forsikringsselskap fram med sitt erstatningskrav på 220' mot kranutleieselskapet ca 220000. Enstemmig.
 

Budgiver-dommen (LB-2005-5579) Kjøpsrett. Fast eiendom. Prisavslag. Mangel. Avhendingsloven §3-8.

Oslo kommune la ut fire boligtomter for salg. Det fremgikk av salgsoppgaven at kommunen ikke var bundet før salget var vedtatt i kompetent politisk organ. Høyeste bud på en av tomtene ble sendt kommunen for videre behandling. To dager deretter, før budet var godkjent av kompetent organ, ble feilaktige opplysningene om utbyggingspotensial korrigert. Budgiver ble stilt fritt til å fragå budet eller fastholde det med de korrigerte opplysningene. Budgiver fastholdt, men krevde prisavslag for feilaktige opplysninger. Retten frifant kommunen da bindende avtale ikke var kommet i stand da opplysningene ble korrigert.
 

Cigna-dommen (Rt-1997-1807) Forsikringsrett.

Gjeldsforsikring tegnet i mai 1989 omfattet også invaliditet i form av ervervsmessig uførhet. Uttalt at når et forsikringsselskap markedsfører og selger et standardisert forsikringsprodukt gjennom finansinstitusjoner og meglere, må selskapet ha risikoen i tilfelle informasjon om begrensninger i dekningsomfanget ikke kommer frem til forsikrede. - I tilfelle tvil om forståelsen av forsikringsavtalen, må uklarheten normalt gå ut over selskapet. Ved en eventuell motstrid vil særskilt avtalte vilkår gå foran selskapets alminnelige vilkår.
 

Fotball-dommen (LB-2002-2521) Avtalerett. Avtaleloven §36.

Spørsmål om avtaletolkning av en avtale inngått mellom en tyrkisk fotballklubb og en norsk fotballspiller. Lagmannsretten fant at fotballspilleren hadde rett til å heve avtalen og at kontraktens ordlyd var så klar at denne måtte legges til grunn. Den sentrale bestemmelsen hadde vært gjenstand for forutgående forhandlinger og drøftelser mellom likeverdige profesjonelle parter, som utvilsomt forsto konsekvensene av avtalen og de økonomiske virkninger av et betalingsmislighold.
 

Skolepenge-dommen (RG-1995-437) Avtalerett. Avtalerevisjon. Tilbakebetaling av skolepenger. Avtaleloven §36.

A ble opptatt som elev ved en privat skole. Skolepengene for et halvt års kurs utgjorde kr. 34.000. Hun fulgte undervisningen den første uken. Ved begynnelsen av neste uke maktet hun ikke å fortsette, og reiste tilbake til hjembyen. Skolen ville ikke betale tilbake kr. 17.000 som var innbetalt i skolepenger, under henvisning til opptaksvilkårenes bestemmelse om at kursavgift i slike tilfelle ikke ville bli refundert. - Retten la til grunn at A hadde store psykiske problemer ved skolestart, utløst av en venns selvmord kort tid tidligere. Det forelå legeerklæring om at hun av medisinske årsaker måtte bli i hjembyen. Retten fant under tvil at opptaksvilkårene ut fra en samlet vurdering måtte settes til side slik at A fikk refundert innbetalte skolepenger. Det ble bl.a. lagt vekt på beløpets størrelse, at skolen ikke hadde særlige ekstrautgifter som følge av at A uteble og at skolen tidlig fikk beskjed om at A måtte avbryte skolegangen.
 

Arealsvikt-dommen (Rt-2003-612) Fordringsrett. Kjøpsrett. Fast eiendom. Arealsvikt. Prisavslag.

Saken gjaldt prisavslag for arealsvikt ved kjøp av selveierleilighet, jf avhendingslova §4-12, jf §3-8 og §3-3. En leilighet som var opplyst å være på 112 kvadratmeter, viste seg faktisk å være bare 102 kvm. Høyesterett fant det klart at dette avviket - 8,9 prosent - gjorde at leiligheten hadde en mangel, jf avhendingslova §3-8. Høyesterett uttalte at hvis arealavviket var tilstrekkelig vesentlig til å utgjøre en mangel, ville den feilaktige opplysningen normalt ha virket inn på avtalen.
 

Mobiltelefon-dommen (Rt-2007-1274) Obligasjonsrett. Kjøpsrett. Heving.

Saken dreide seg om den absolutte reklamasjonsfristen for en mangel ved en mobiltelefon. To år og tre måneder etter kjøpet foretok kjøper reklamasjon på grunn av funksjonssvikt ved tastaturet. Det var ikke bestridt at det dreide seg om en mangel som forelå ved salgstidspunktet, og at denne ga grunnlag for heving. Høyesterett vurderte hvor lenge en mobiltelefon er ment å vare og kom til at en varighet på tre til fire år tilfredsstilte lovens krav om varighet « vesentlig lengre » enn to år. Hevingsretten var dermed i behold, jf forbrukerkjøpsloven §27 annet ledd.
 

Støvlett-dommen (Rt-2006-179) Obligasjonsrett. Kjøpsrett. Omleveringskrav.

Seks uker etter kjøpet av et par høyhelte støvletter falt hælen av på den ene. Et nytt par ville koste ca kr 450, mens reparasjonskostnadene ville utgjøre ca kr 65. Etter en vurdering av de foreliggende rettskildefaktorene, herunder EUs forbrukerkjøpsdirektiv, baserte Høyesteretts flertall vurderingen av « urimelige kostnader » i forbrukerkjøpsloven §29 annet ledd på forholdet mellom kostnadene ved omlevering og retting. Ettersom kjøpers omleveringskrav ble ansett uforholdsmessig, kunne kjøper ikke gjøre krav på omlevering. Dissens 3-2.
 

Alstadhaug-dommen (Rt-2006-999) Fordringsrett. Salg av fast eiendom. Mangel.

 Saken gjaldt selgerens rett etter lov om avhending av fast eigedom §4-10 til å rette mangel ved den solgte eiendommen. Spørsmålet var om kjøperen hadde tapt sin rett til å kreve prisavslag fordi selgeren skulle ha blitt avskåret fra å rette mangelen. Etter en konkret vurdering kom Høyesterett til at selgers krav om å forbeholde seg retten til selv å utbedre mangelen ikke var fremsatt innen rimelig tid etter kjøpers reklamasjon, jf §4-10 tredje ledd. Det ble lagt vekt på at det for kjøper måtte fremstå som lite aktuelt at selger skulle påberope seg retten etter §4-10. Kravet på prisavslag var således i behold.
 

Tørrfisk-dommen (Rt-2006-321) Erstatningsrett. Ran. Grov uaktsomhet.

 En semitrailer med tørrfisk var ranet på en parkeringsplass sør for Roma, jf vegfraktloven §27. Høyesterett kom til at parkering på en ubevoktet parkeringsplass i dette området var å anse som grovt uaktsomt, jf vegfraktloven §38, slik at transportøren ikke kunne gjøre gjeldende ansvarsavgrensning etter vegfraktloven §32.
 

Lillestrøm-dommen (Rt-2006-690)  Erstatningsrett. Forsikringsrett. Objektivt ansvar. Påregnelighet. Ansvarsfraskrivelse.

Etter en kollisjon mellom to godstog ved Lillestrøm, hvorav et var ladet med propan, ble byens sentrum evakuert i flere timer på grunn av fare for eksplosjon. Saken gjaldt spørsmål om plassering av ansvar for diverse formuestap denne evakueringen medførte. Høyesterett anså skaden for å skyldes en stadig, typisk og ekstraordinær risiko, og NSB ble etter en konkret interesseavveining holdt ansvarlig for skaden på objektivt grunnlag. Evakueringen ble ansett for å være så nært knyttet til den risiko som foreligger ved transport av farlig gods, at det forelå tilstrekkelig nærhet i årsakssammenheng mellom formuestapene og skaden på godset. Etter en tolkning av forsikringsavtalen ble tapet ansett omfattet av NSB's ansvarsforsikring.
 

Eiendomsmegler-dommen (RG-2005-369) Erstatningsrett. Profesjonsansvar. Eiendomsmegler.

Kjøperne av en boligeiendom krevde erstatning av meglerforetaket som hadde formidlet eiendomshandelen. Under budgivningen hadde megleren informert om to konkurrerende bud, som førte til at kjøperne to ganger høynet sitt opprinnelig bud på eiendommen. De konkurrerende budene var ikke relle, men gjaldt en annen eiendom. For å skjule feilen, hadde eiendomsmegleren forsettlig endret eiendomsbetegnelsen på det første av de bud som uriktig ble henført til den aktuelle eiendommen. Retten fant at hverken årsakskravet eller kravet om at det må foreligge et økonomisk tap, var oppfylt. Meglerforetaket og foretakets forsikringsselskap ble derfor frifunnet.
 

Ringnes-dommen (Rt-1985-319) Selskapsrett. Skatterett.

Spørsmål om drift av liten jordbrukseiendom med ca 20 dekar innmark og 14-16 dekar skog skulle lignes som jordbruk etter skatteloven Fortolkning av begrepet «virksomhet » i skatteloven.

Tøttavangen-dommen (Rt-1983-1401) Selskapsrett.

Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar.To foreninger (et bondeungdomslag og et totalistlag) gikk i 1913 til innkjøp av en bygård til bruk for møtelokaler, kaffistove og senere også hotelldrift. Virksomheten som ble drevet under navnet Tøttavangen Hotell, Bondeheim og Kaffistove, gikk konkurs i 1977. En rekke kreditorer som ikke fikk dekning, anla sak mot et av lagene og hevdet at det måtte hefte for Tøttavangens gjeld som ansvarlig medeier. Høyesterett ga kreditorene medhold. Utgangspunktet måtte være at de som i fellesskap driver næringsvirksomhet, hefter fullt ut for virksomhetens forpliktelser. Vedtektene for Tøttavangen hadde ingen positiv bestemmelse om ansvarsforholdet. Men når det bl.a. var bestemt at lagene eide Tøttavangen med hver sin halvpart og i fellesskap drev virksomheten, ga det nærmest inntrykk av et vanlig solidaransvar. Heller
ikke andre forhold talte på avgjørende måte for at Tøttavangen måtte ansees som en sammenslutning med begrenset ansvar.

Stabil-dommen (Rt-1994-1617)  Heving.

Langvarig festekontrakt om en fabrikktomt ble hevet av bortfesteren, men hevningen ble ansett for uberettiget. Uttalt at hevningsgrunner som ble påberopt etter at den opprinnelige hevningserklæring forelå, men som det var tatt et uspesifisert forbehold for, i det minste måtte følges opp innen rimelig tid hvis man ville gjøre det gjeldende. Det gjaldt særlig en anførsel om forurensning av fabrikktomten.

 Klar for en pause? Sjekk Steinar Taubølls useriøse side